lava lamp

Lyrics:

lava lamp
Channna ham nah channa channa OOOOoOOooOOOoeAaaAAaAAaaAAAhHHHh hHheeeEe­EEeEAaAaeEEEEEeeEEeE AAaaEeeEeeeaaaaAAaAaaEEeEEoOoOO ooOeEEeAA­aAahHHhhhHEeeEeEEEoO ooOOO